Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie przeprowadzona na ostatnim roku studiów magisterskich (4 semestr), na kierunku Fizjoterapia II st. Rekrutacja będzie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną.

Etapy rekrutacji do projektu określono poniżej:

  1. etapwybór 22 uczestników projektu (w tym 17 kobiet) na podstawie kryteriów oceny określonych w Regulaminie staży: średnia ocen z ostatniego roku, aktywność w kołach naukowych/organizacjach studenckich. Dokumentem rekrutacyjnym będzie formularz zgłoszeniowy wraz z określonymi w Regulaminie załącznikami. Na podstawie zgłoszeń studentów do projektu, wyłoniona zostanie lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
  2. etap – osoby, które znajdą się na liście podstawowej uczestników (wyłonionych w I etapie) zostaną poddane rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielami pracodawców oraz z udziałem zespołu projektowego na PO.W dalszej kolejności, do rozmów kwalifikacyjnych zostaną dopuszczone osoby z listy rezerwowej.

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji ogłoszonego w maju 2016 r. zespół projektowy wraz z przedstawicielami pracodawców ostatecznie dokona wyboru studentów na staż i ponownie ustali listę rankingową i rezerwową uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie przesłana mailem do stażystów.

 

Za przeprowadzenie rekrutacji będzie odpowiadał zespół projektowy i przedstawiciele pracodawców, którzy zadeklarowali udział przyjęcia stażystów do firm.

W przypadków nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników do projektu, PO ogłosi rekrutację uzupełniającą, jednocześnie intensyfikując działania informacyjne na kierunku objętym wsparciem i w tym celu poszerzy kanały informacyjne o rozpowszechnienie informacji w domach studenckich, COS, BOS na WWFiF.