Rekrutacja

DOBÓR Uczestników Projektu – UP będzie prowadzony zgodnie z założeniami polityki równych szans kobiet i mężczyzn, w tym z zachowaniem równości płci kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na każdym etapie rekrutacji/realizacji projektu oraz w zakresie równego dostępu do informacji i promocji.

Informacja o wysokiej jakości programie stażowym będzie dostępna na stronie PO, stronie internetowej WWFiF, podczas kontaktów zespołu projektowego ze studentami, za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier. Dodatkowo uruchomi się następujące kanały informacyjne: media społecznościowe uczelni (Facebook), strona www Centrum Obsługi Studenta (COS), wykorzystanie pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja będzie dotyczyć studentów ostatniego roku (4 semestr) kierunku Fizjoterapia II stopnia. Rekrutacja będzie poprzedzona szeroką akcją informacyjno-promocyjną opisaną powyżej.

Etapy rekrutacji do projektu określono poniżej:

  1. etap – wybór 40 uczestników projektu (w tym 28 kobiet) na podstawie kryteriów oceny określonych w Regulaminie staży, w tym m.in.: średnia ocen z ostatniego roku studiów, aktywność w kołach naukowych/organizacjach studenckich m.in. w Kole Naukowym AKTON, BioTop oraz Klinice Fizjoterapii (dodatkowe punkty). Dokumentem rekrutacyjnym będzie formularz zgłoszeniowy wraz z określonymi w Regulaminie załącznikami. Na podstawie zgłoszeń studentów, wyłoniona zostanie lista podstawowa i rezerwowa UP.

 

  1. etap – osoby, które znajdą się na liście podstawowej UP (wyłonionymi w I etapie) zostaną poddane rozmowie kwalifikacyjnej (decydujące kryterium) z przedstawicielami pracodawców oraz z udziałem zespołu projektowego na PO, podczas której ocenie podlegać będzie doświadczenie studentów zdobyte podczas realizacji dotychczasowych praktyk zawodowych z uwzględnieniem ich zainteresowań i preferencji zawodowych. W dalszej kolejności, do rozmów kwalifikacyjnych zostaną dopuszczone osoby z listy rezerwowej.

 

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji ogłoszonego w 11-12.2017 r. zespół projektowy wraz z przedstawicielami pracodawców ostatecznie dokona wyboru studentów na staż i ponownie ustali listę rankingową i rezerwową uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie przesłana mailem do stażystów.

Za przeprowadzenie rekrutacji będzie odpowiadał zespół projektowy i przedstawiciele pracodawców, którzy zadeklarowali udział przyjęcia stażystów do firm.

W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników do projektu, PO ogłosi rekrutację uzupełniającą, jednocześnie intensyfikując działania informacyjne na kierunku objętym wsparciem
i w tym celu poszerzy kanały informacyjne o rozpowszechnienie informacji w domach studenckich, COS, BOS na WWFiF.