Politechnika Opolska ogłasza nabór uzupełniający dla Pracodawców do udziału w projekcie „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”

19 grudnia 2017

Politechnika Opolska ogłasza nabór uzupełniający dla Pracodawców do udziału w projekcie „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców oraz zapewnienie praktycznego wykorzystania kierunkowych efektów kształcenia.
Program stażowy będzie realizowany w 2 edycjach:
• 1 edycja: od 1.02.2018 r. do 31.07.2018,
• 2 edycja: od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dot. programu stażowego zawarte są w Regulaminie odbywania staży u pracodawców dla studentów na kierunku Fizjoterapia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w ramach projektu ,,Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”, dostępnym na stronie internetowej https://dobry-staz-if.po.opole.pl/ w zakładce DOKUMENTY.

Pracodawca zainteresowany przyjęciem kandydata na staż przedkłada następujące dokumenty:
• ankietę zgłoszeniową wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY;
• wypis z KRS lub wydruk/ skan z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) lub potwierdzenie zarejestrowania w bazie podmiotów leczniczych.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście od dnia 20 do dnia 22 grudnia 2017 r. lub od dnia 02 do dnia 16 stycznia 2018 r. w godzinach od 8:00 do godziny 14:00 bądź przesłać pocztą / przesyłką kurierską:
na adres:
Politechnika Opolska
Biuro Wsparcia Projektu
ul. Prószkowska 76, budynek 7, pokój nr 22, 23
45-758 Opole
z dopiskiem tytułu projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”
W przypadku wysyłki dokumentów pocztą / przesyłką kurierską o dacie wpływu decyduje data faktycznego dostarczenia (nie obowiązuje data stempla).
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących programu stażowego udziela Koordynator Projektu, pani dr Małgorzata Proszkowiec (m.proszkowiec@po.opole.pl, tel. 77 449 83 29).

Powrót