OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do projektu stażowego „Fizjoterapeuto- czas na dobry staż 2”

19 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do projektu stażowego „Fizjoterapeuto- czas na dobry staż 2”
Politechnika Opolska ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów, poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców oraz zapewnienie praktycznego wykorzystania kierunkowych efektów kształcenia.
Program stażowy będzie realizowany w 2 edycjach:
• 1 edycja: od 1.02.2018 r. do 31.07.2018,
• 2 edycja: od 1.10.2018 r. do 31.03.2019.
Kandydaci zainteresowani udziałem w programie stażowym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, których wzory są dostępne na stronie internetowej projektu:
1) formularz zgłoszeniowy do programu staży wraz z deklaracją udziału w projekcie;
2) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
3) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowo kandydat załącza:
• zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta o formalnym statusie studenta wraz z potwierdzoną średnią ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów;
• dokumenty potwierdzające aktywność studencką i naukową stanowiące kryteria oceny wymienione w ust. 3 pkt 2 Regulaminu odbywania staży u pracodawców (np. zaświadczenie o udziale w kole naukowym potwierdzone przez opiekuna naukowego, potwierdzenie udziału w konferencji).
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie: https://dobry-staz-if.po.opole.pl/ w zakładce DOKUMENTY
Dokumenty należy dostarczyć osobiście od dnia 20 do dnia 22 grudnia 2017 r. lub od dnia 02 do dnia 19 stycznia 2018 r. w godzinach od 8:00 do godziny 14:00 bądź przesłać pocztą / przesyłką kurierską:
na adres:
Politechnika Opolska
Biuro Wsparcia Projektu
ul. Prószkowska 76, budynek 7, pokój nr 22, 23
45-758 Opole
z dopiskiem tytułu projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą / przesyłką kurierską o dacie wpływu decyduje data faktycznego dostarczenia (nie obowiązuje data stempla).
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących programu stażowego udziela Koordynator Projektu, pani dr Małgorzata Proszkowiec (m.proszkowiec@po.opole.pl, tel. 77 449 83 29).

Powrót