Działania

 

Najważniejsze etapy projektu:

  1. Opracowanie dokumentacji dot. staży (Regulaminu staży, zasad rekrutacji, wzorów formularzy, wzorów umów o staż, ankiet, kart oceny, oświadczeń itp.) – 11-12.2017 r.
  2. Doprecyzowanie z pracodawcami programów stażowych powiązanych z kierunkowymi efektami kształcenia – określenie zakresu i obowiązków stażysty (11.2017-01.2018 r. oraz 08-09.2018 r.).
  3. Ogłoszenie rekrutacji w okresie 11-12.2017 r. na kierunku Fizjoterapia II st. celem wyłonienia uczestników projektu (min. 30% danego kierunku) – ustalenie listy rankingowej i rezerwowej stażystów.
  4. Podpisywanie umów stażowych – 12.2017 r.; 01.2018 r.
  5. Realizacja 40 staży (24-tygodniowych) u pracodawców w okresie – I edycja 02-07.2018 r., II edycja 10.2018 r.-03.2019 r. (rozpoczęcie stażu nie później niż 3 miesiące od zakończenia studiów).
  6. Przeprowadzenie badania przez Opiekunów na stażystach celem weryfikacji zdobytych kompetencji na stażu opisanych w programie stażowym – 02.2018 r. oraz 10.2018 r.
  7. Monitoring staży i sprawozdawczość (raporty ze strony stażysty, listy obecności, ankieta „pre” i „post” dot. uzyskanych kompetencji i efektów kształcenia po stażu przeprowadzone przez opiekuna, zaświadczenie ze stażu) – 02.2018 r. – 05.2019 r.
  8. Rozliczenie projektu i złożenie końcowego wniosku o płatność w NCBiR – 04-05.2019 r.