Działania

 

W projekcie zaplanowano realizację staży sześciomiesięcznych, w którym miesięczny wymiar będzie wynosił 120 godzin/m-c, co daje łącznie 720 godzin stażowych.

Podstawą opracowania programów staży będą wytyczne Rady ws. ram jakości staży z 2014 r. oraz informacje zawarte w kierunkowych efektach kształcenia, które określają kompetencje studenta w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. We współpracy z pracodawcami zostaną wskazane „zadania praktyczne” (program stażu), które na stażu będzie realizował student, a które wdrażają kierunkowe efekty kształcenia w praktyce.

Każdy stażysta będzie miał oddelegowanego opiekuna ze strony pracodawcy, który będzie nadzorował wykonywanie obowiązków na stażu.


Najważniejsze etapy projektu:

  1. Opracowanie dokumentacji dot. staży (Regulaminu staży, zasad rekrutacji, wzorów formularzy, wzorów umów o staż, ankiet, kart oceny, oświadczeń – 05.2016 r.
  2. Doprecyzowanie z pracodawcami programów stażowych powiązanych z kierunkowymi efektami kształcenia – określenie zakresu i obowiązków stażysty (05.- 08. 2016 r.).
  3. Ogłoszenie rekrutacji w okresie 05.2016 r. na kierunku Fizjoterapia II st. celem wyłonienia uczestników projektu (min. 30% danego kierunku) – ustalenie listy rankingowej i rezerwowej stażystów.
  4. Podpisywanie umów stażowych – 06.2016 r.; 07.2016 r.
  5. Realizacja 22 staży (6-miesięcznych) u pracodawców w okresie 08.2016-02.2017 r. (rozpoczęcie stażu nie później niż 3 miesiące od zakończenia studiów w 08.2016.
  6. Przeprowadzenie badania przez Opiekunów na stażystach celem weryfikacji zdobytych kompetencji na stażu opisanych w programie stażowym (przed zakończeniem stażu) – 08 – 09.2016 r. oraz 01 – 02.2017 r.
  7. Monitoring staży i sprawozdawczość (raporty ze strony stażysty, listy obecności, ankieta „pre” i „post” dot. uzyskanych kompetencji i efektów kształcenia, po stażu przeprowadzone przez opiekuna, zaświadczenie ze stażu) – 08.2016 – 03.2017 r.
  8. Rozliczenie projektu i złożenie końcowego wniosku o płatność w NCBiR – 03 – 04. 2017 r.