Cel projektu

Celem głównym projektu będzie uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 36 studentów/tek Fizjoterapii II st., w tym 26 kobiet poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców w okresie trwania projektu od 01.11.2017 r. – 31.05.2019 r. oraz zapewniające praktyczne wykorzystanie kierunkowych efektów kształcenia (KEK).

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, poprzez nabycie przez studentów pożądanych kompetencji na rynku pracy (zawodowe, komunikacyjne), dzięki udziałowi w stażach przygotowanych wspólnie z pracodawcami i powiązanych z praktycznym wykorzystaniem KEK dla kierunku Fizjoterapia. Dzięki realizacji projektu zwiększą się szanse UP na rynku pracy w zakresie uzyskania zatrudnienia, adekwatnego do wykształcenia.